Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden per januari 2020 betreffende transacties en overeenkomsten, welke opdrachtgever aangaat met:

Patricia  Gorter handelend onder de naam Patricia Gorter Interieurarchitectuur gevestigd aan de Waterstraat 9, 7201 HM Zutphen, hierna te noemen PGIA

1. Algemeen

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten, en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders of afwijkend schriftelijk met ons overeengekomen.

1.2 Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met PGIA mondeling of schriftelijk een overeenkomst tot het leveren van diensten, goederen of anderszins heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten -de gehele precontractuele periode omvattende- en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij enige dier voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door PGIA van toepassing worden verklaard.

1.4 Door het geven van een opdracht, hetzij schriftelijk hetzij mondeling en/of het aangaan van enige transactie, al dan niet op basis van enige akte houdende overeenkomst, aanvaardt de opdrachtgever het geheel dezer voorwaarden en worden de eventueel door de opdrachtgever gevoerde of gebezigde algemene- of standaard-voorwaarden door de opdrachtgever geacht te zijn uitgesloten.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door PGIA aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn deze aanbiedingen vrijblijvend.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en produktomschrijving en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor PGIA slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door PGIA is bevestigd. PGIA is niet gehouden detailgegevens te verstrekken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Prijzen

3.1 Tenzij anders is vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

– vermeld in de geldende valuta, waarbij eventuele koerswijzigingen worden verrekend.

– exclusief:

Belasting Toegevoegde Waarde

Belastingen en heffingen van overheidswege opgelegd

3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Levering en levertijd

4.1 Levering geschiedt overeenkomstig de in de offerte / aanvullende afspraken genoemde termijn.

4.2 De levertijd gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van PGIA en deze de , indien van toepassing, overeengekomen (deel) betaling heeft ontvangen.

4.3 Overschrijding van de levertijd verplicht PGIA niet tot enige vergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens de algemeen geldende regels van openbare orde en goede trouw, is PGIA te nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct of indirect, waaronder bedrijfschade of vervolgschade aan roerende of onroerende zaken, zomin aan personen, zomin bij de opdrachtgever als bij derden. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

In ieder geval is PGIA slechts aansprakelijk voor schade, geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks gevolg is van de schuld van PGIA, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen PGIA verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. De PGIA te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt in dezen verstaan:

Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van PGIA kan worden verlangd;

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:

– sterfgeval in de naaste familiekring

– werkstaking

– bovenmatig ziekteverzuim van personeel bij toeleveranciers

– transportmoeilijkheden

– brand of molest

– overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden

– contigeringen

– bedrijfsstoringen bij PGIA, nutsbedrijven, toeleveranciers, uitgeverijen of    drukkerijen waarvoor PGIA namen opdrachtgever zij opdracht heeft ondergebracht.

– wanprestatie door toeleveranciers, waardoor PGIA haar verplichtingen   jegens opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.

6.2 Indien naar het exclusieve oordeel van PGIA de overmacht van tijdelijke aard is of zal zijn, heeft PG IA het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

6.3 Is naar het exclusieve oordeel van PGIA de overmachtsituatie van blijvende aard, dan is de overeenkomst ontbonden en is PGIA ontslagen uit iedere uit de overeenkomst of uit de wet voortvloeiende verbintenis(sen). Voor eventueel hierdoor veroorzaakte schade is PGIAin genen dele en te nimmer aansprakelijk.

6.4 PG IA is gerechtigd betaling te vorderen voor dat deel van de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheid is gebleken.

6.5 PGIA is daarnaast bevoegd zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.

7. Betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden netto-contant uiterlijk veertien dagen na faktuurdatum.

7.2 Te betalen bedragen door opdrachtgever aan PGIA zijn direct op de dag van de verzending van de faktuur opeisbaar, zonder dat enige sommatie of  ingebrekestelling is vereist.

7.3 Iedere opdracht tot levering of het verrichten van diensten wordt als separaat contract gezien, niettegenstaande met de opdrachtgever gesloten duurovereenkomsten, terwijl geen enkel gefactureerd bedrag mag of kan worden gekort of gecompenseerd.

7.4 PGIA  is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, in naar oordeel van PGIA voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft PGIA het recht de overeenkomst ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van PGIA tot vergoeding van onkosten- en winstderving.

7.5 Tevens is PGIA gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

7.6 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van de in de offerte overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vordering

8. Verzuim

8.1 De opdrachtgever verkeerd zonder dat een sommatie of ingebrekestelling nodig of noodzakelijk is, in verzuim bij niet nakoming van enige uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenis in het algemeen en van enige voorwaarde, bepaling, stipulatie opgenomen in een akte houdende overeenkomst in het bijzonder.

8.2 Indien en voor zover opdrachtgever in verzuim verkeert, wordt aan hem een boeterente opgelegd van 10 % per maand, of een deel daarvan, over enig verschuldigd bedrag aan PGIA vanaf de opeisbaarheid daarvan tot het moment der volledige betaling.

8.3 Alle kosten, zulks tevens omvattende gerechtelijke, buitengerechtelijke en advocaatskosten, veroorzaakt door het verzuim van de opdrachtgever, waarvoor PGIA kan worden aangesproken (al dan niet door derden) zijn voor rekening van de opdrachtgever, zulks met een minimum van 15% over enig verschuldigd bedrag en/of van de uitstaande hoofdvordering, voorzover van toepassing.

Adminstratiekosten bij herinneringen en aanmaningen door PGIA bedragen E 15,00 per herinnering / aanmaning.

8.4 De bedragen bedoeld in dit artikel lid 2 en 3, zijn direct bij het ontstaan opeisbaar en niet vatbaar voor korting of schuldvergelijking.

9. Auteursrecht

Tenzij anders is overeengekomen, behoudt PGIA de auteursrechten op de  door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en offertes. Deze stukken blijven eigendom van PGIA en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van PGIA niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

10. Meerwerk

Levering van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden en diensten, welke niet in de offerte genoemd worden of naderhand schriftelijk nader zijn overeengekomen, worden als meerwerk beschouwd.

Tevens wordt als meerwerk beschouwd alle wijzigingen in aangenomen werk en de daaruit voortvloeiende kosten, die het gevolg zijn van het verstrekken van onjuiste gegevens, tekeningen, modellen e.d. door opdrachtgever.

Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren, die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

11. Uitsluiting van akties

11.1 De opdrachtgever, in tegenstelling tot PGIA, kan te nimmer, voor wat betreft enige opdracht, transactie, levering of uitgevoerde dienst, een beroep doen en/of een aktie starten op basis van conformiteit, wanprestatie, dwang, dwaling of bedrog.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op al onze aanbiedingen, opdrachten, werken, transacties en overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

13. Geschillen

13.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht of beoordeeld door de, binnen het vestigingsgebied van PGIA, bevoegde Burgelijk Rechter.

13.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgelijk Rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies onverlet.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Waarin je jouw wensen en ideeën, mogelijkheden qua budget en tijd overlegt. En waarin ik kan vertellen wat ik voor je kan betekenen.